1. Toepasselijkheid

AVGconsultancy, handelsnaam van Eef Koreneef Beheer BV gevestigd te Pijnacker (hierna AVGc) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het uitvoeren van interim opdrachten, alsmede het adviseren op het gebied van bedrijfsvoering, alles in de meest ruime zin des woords gerelateerd aan AVG wet. Bij die uitoefening kan AVGc zich laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten van een opdrachtgever van AVGc.

 

2. Opdracht en offertes

2.1 Alle opdrachten van cliënten beschouwt AVGc als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat de hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.2 Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie waarover AVGc beschikt op het moment van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop AVGc zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, dan is AVGc bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de opdracht dan wel prijzen aan te passen.

 

3. Tarieven en kosten van de opdracht

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door AVGc omvatten het eigenlijke tarief per uur of per werkdag vermeld, exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, voorzover niet anders bepaald..

3.2 Het tarief is afhankelijk van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.3 Wijziging, duur en/of aard van de opdracht welke AVGc noodzaakt tot tariefverandering, zal worden doorberekend.

 

4. Betaling

4.1 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een kalendermaand gedeclareerd.

4.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalings-termijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

4.3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 1.000,00.

4.4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan AVGc, nadat die cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken cliënt opschorten. AVGc is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 AVGc pleegt jegens opdrachtgever wanprestatie indien AVGc bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze die een goed, met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend vakgenoot had kunnen en had moeten vermijden, nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

5.2 Indien een fout wordt gemaakt (mede of uitsluitend) doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is AVGc voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

5.3 AVGc is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door AVGc, behoudens opzet of grove schuld van AVGc.

5.4 Opdrachtgever vrijwaart AVGc tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. Opdrachtgever vrijwaart AVGc in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan AVGc onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de directie van AVGc.

 

6. Vertrouwelijkheid

6.1 AVGc is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden AVGc zal in het kader van de opdracht alle mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming onzerzijds aan derden geen mededeling doen over AVGc’s aanpak, werkwijze en dergelijke dan wel AVGc’s rapportage ter beschikking stellen.

 

7. Anti wervingsbeding

7.1 Het is opdrachtgever verboden de door AVGc voor de uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtgever ingeschakelde medewerkers/opdrachtnemers, binnen een jaar na einde van de overeenkomst waarin de medewerker/opdrachtnemer is betrokken, in dienst te nemen of (direct of indirect via derden) opdrachten te geven, zulks op straffe van een aan AVGc te verbeuren boete van € 100.000,- per overtreding / schending, onverminderd het recht van AVGc op het vorderen van nakoming van het verbod.

 

8. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen AVGc en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Den Haag is bevoegd van enig geschil kennis te nemen.

Mei 2018