Privacyverklaring AVGc

AVGc respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Aanvraag informatie

Als u interesse heeft in het aanbod van AVGc, dan kunt u op onze website, telefonisch of schriftelijk een informatie aanvragen, die wij u vervolgens per mail en/of post toesturen, zodat u op uw gemak het volledige aanbod van AVGc kunt doornemen. Wij vragen u daarvoor om uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Tevens vragen wij u uw telefoonnummer door te geven, zodat een medewerker contact met u kan opnemen om uw interesse verder te bespreken.

Nieuwsbrief

Via de website van AVGc kunt u zich, tegelijkertijd met het aanvragen van informatie aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres.

Verkoop

Wanneer u besluit samen te werken met AVGc verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de het opstellen contract(en) en het opstellen van de facturen.

Financiële administratie

AVGc is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Klachtbehandeling

Wanneer u een klacht heeft, kunt u op onze website het klachtenformulier invullen. Om met u in contact te treden over de klacht en uw klacht te kunnen behandelen verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Contact

Wanneer u wilt dat AVGc contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. U kunt eveneens telefonisch reageren.

 

Arbeidsbemiddeling

Wanneer u reageert bij AVGc op een aanvraag of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van onze bemiddeling uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

Rechtsgronden voor verwerking

AVGc verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Bewaartermijnen

AVGc hanteert de volgende bewaartermijnen:

Informatie verzoek : 30 dagen na het laatste contact

Nieuwsbrief             :  tot afmelding

Verkoop                :   5 jaar na laatste klantcontact

Financiële admin   :  7 jaar

Klachtformulier     : 30 dagen, danwel na afhandeling klacht

Contactformulier  :  30 dagen, danwel na afhandeling

Aanvragen, cv’s     :  1 jaar nadat betrokkene voor laatste keer contact heeft gehad Persoon kan tussentijds verzoek tot verwijderen indienen. Dan binnen 2 werkdagen.

AVGc verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Onze partner via welke we onze diensten leveren en de klanten door wie U mogelijk ingehuurd wordt.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

De website en systemen van AVGc voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. De website van AVGc voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. De website draait op een webhosting die ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd is. Dit certificaat is uitgegeven voor het voldoen aan de normering voor internationale informatiebeveiliging. Daar bovenop is ook een Web Application Firewall geïmplementeerd als extra beveiliging laag. Alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver worden via een veilige SSL verbinding verstuurd.

Het CRM en ERP systeem zijn GDPR compliant. Dit betekent dat de systemen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen en worden continu geüpdatet. Alle systemen zijn beschermd door een high-end firewall, als extra beveiliging laag.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij AVGc bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door AVGc verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen via mail aan onze functionaris gegevensbescherming:

AVGc

avg@avgc.nl

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ  DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement

Aangezien uw privacy bij AVGc van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Mei 2018